Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen

1.    Regularisatieaanvragen op basis van de instructie van 19 juli.

Motivering.

Regularisatie illegalen.

Vragen.

 • Kan de burgemeester meedelen hoeveel regularisatieaanvragen er op basis van de instructie d.d. 19 juli van de regering aan de Dienst Vreemdelingenzaken tussen 16 november en 15 december in onze gemeente werden ingediend?
 • Hoeveel aanvragen werden op die datum al doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken na een positieve controle van de reële verblijfplaats?
 • Hoeveel aanvragen werden niet in overweging genomen omwille van een negatieve controle van de reële verblijfplaats?
 • Kan de burgemeester een opsplitsing geven van de ingediende aanvragen volgens de verschillende criteria uit de instructie?
 • Hoeveel regularisatieaanvragen werden er uiteindelijk in totaal in onze gemeente ingediend tussen 15 oktober en 15 december?

 

2.    Nachtwinkel (schepen Ilbert Vervaeke – Economie).

Motivering.

In Nevele opende onlangs een eerste nachtwinkel de deuren.

Onder een nachtwinkel wordt verstaan “elke vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18u00 en 7u00 open is, zoals bedoeld in art. 2, 9° van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn”.

Heel wat steden en gemeenten zijn van mening dat dergelijke zaken in zekere mate de openbare orde verstoren, de netheid aantasten (hinder van lawaai en zwerfvuil in de onmiddellijke omgeving van de nachtwinkels) en de ordehandhavers en gemeentelijke diensten extra belasten.

Daarom opteren heel wat steden en gemeenten voor zowel een eenmalige openingsbelasting als een jaarlijkse belasting. Op die manier wil men ook de verdere groei van dit soort winkels tegengaan. Ik refereer hier bijvoorbeeld naar Deinze en Aalter.

Vragen.

 • Voldoet de betreffende nachtwinkel in Nevele aan alle door de wetgever opgelegde verplichtingen (brandveiligheidsonderzoek, financieel onderzoek, stedenbouwkundig onderzoek, moraliteitsonderzoek, onderzoek nar de naleving van de hygiënevereisten, onderzoek naar vestigingsformaliteiten, …)?
 • Heeft het College van Burgemeester en Schepenen inlichtingen ingewonnen bij andere besturen die eveneens geconfronteerd werden met het fenomeen van nachtwinkels (en mogelijk ook telefoonwinkels)?
 • Heeft het College van Burgemeester en Schepenen ooit overwogen dergelijke belastingen in te voeren als preventieve maatregel?

 

3.    Putten langsheen de Zandestraat in de oprit van de fietsenstalling (burgemeester Johan Cornelis – Openbare werken).

Motivering.

Zoals blijkt uit de foto’s als bijlagen, ligt de oprit van de fietsenstalling (langsheen de Zandestraat, rechtover Frituur ‘t Routje) er heel gevaarlijk bij. Zeker in deze donkerste periode van het jaar als de mensen van en naar de fietsenstalling rijden en er hun fiets plaatsen en/of afhalen. Er liggen heel wat putten die bij regenval onmiddellijk met water gevuld raken. Om de grootste put te kunnen ontwijken, moet men al slalommen tussen de kleinere putten. Dit probleem  is des te verwonderlijker daar er een paar meter verder tonnen steenslag liggen.

Vraag.

 • Kan het College van Burgemeester en Schepenen de nodige maatregelen nemen opdat de bedoelde putten langs de Zandestraat (oprit fietsenstalling) zo snel als mogelijk opgevuld worden?

 

4.    Werken in Hansbekedorp (burgemeester Johan Cornelis – Openbare werken).

Motivering.

In Hansbekedorp vinden er vrij ingrijpende werken plaats. Zo werden de voetpaden langs beide kanten van de straat opgebroken. De verkeerssituatie is in normale omstandigheden al vrij problematisch. Maar toch werd er tijdens dit donkere seizoen geen enkele verkeersignalisatie (werfverlichting) aangebracht, met de nodige gevaarlijke toestanden tot gevolg.

Vraag.

 • Is de verplichting om de werf passend te verlichten opgenomen in het bestek, prijsvraag of aanbesteding?
 • Kan het College van Burgemeester en Schepenen aan de betrokken aannemers onverwijld de opdracht geven om op de werven op een passende manier werfverlichting aan te brengen?

Foto’s bij vraag 3

foto 1

foto 2

 

foto 3

foto 4