Persmededeling

logo.jpg

AFDELING NEVELE

PERSMEDEDELING

 

Omwonenden hebben de onveilige verkeerssituatie in de straten ‘Heiste’ en de ‘Wildedreef’ te Landegem al meermaals aangeklaagd. Hun belangrijkse grieven zijn:
 • de overdreven snelheid waarmee roekeloze autobestuurders door beide straten scheuren
 • het gebruiken van de ‘Wildedreef’ als sluipweg van en naar de E40
 • het niet naleven van het verkeersbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder) met als onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer”
 • het niet naleven van het verkeersbord C21 (verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 2,5 ton)
 • het ongepast nachtelijk gebruik van autoradio’s en / of muziekinstallaties
 • de schade aan bepaalde voortuinen bij uitwijkmanoeuvres
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 18 juli 2011 op basis van de verslagen en het advies van de GBC (Gemeentelijke Begeleidingscommissie) een aantal remediërende verkeersmaatregelen in te voeren.
 • het invoeren van éénrichtingsverkeer in de ‘Wildedreef’, komende van Gent in de richting van Merendree
  • het beginpunt is gelegen op de spoorwegbrug
  • het eindpunt is gelegen ter hoogte van het kruispunt Wildedreef-Zoutweg-Heiste
  • het éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd gedurende een proefperiode van drie maanden (streefdatum invoering 1 september)
  • het éénrichtingsverkeer geldt niet voor de fietsers, deze mogen de ‘Wildedreef’ in de beide richtingen blijven gebruiken
 • geen éénrichtingsverkeer invoeren in ‘Heiste’
 • de mogelijkheid te onderzoeken tot het aanbrengen van een verkeerskussen in de ‘Wildedreef’ voor het kruispunt met ‘Heiste’ teneinde de snelheid te beperken
Daarbij werden verrassend ook een aantal bestaande verkeersmaatregelen ongedaan gemaakt. Deze werden blijkbaar vele jaren geleden op een ‘niet-officiële manier’ ingevoerd!
 • het afschaffen van het niet-officiële ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ in de Wildedreef en deels Wildekouter
 • het afschaffen van de niet-officiële ‘tonnagebeperking > 2,5 ton’ in de Wildedreef.
Er wordt dus eindelijk iets gedaan aan de onveiligheid in de Wildedreef. En het is goed dat het College zich daarbij liet leiden door de lokale adviesraad GBC voor het nemen van een aantal maatregelen. Maar waarom nam het College ook niet rechtstreeks contact op met de omwonenden? Het is immers maar de vraag of het invoeren van éénrichtingsverkeer in de ‘Wildedreef’ zal bijdragen tot een grotere veiligheid. Enkele bedenkingen.
 • Waarom is er geen overleg geweest met de bewoners die klachten hebben?
 • Nodigt éénrichtingsverkeer in de ‘Wildedreef’ niet uit om net sneller te rijden (er zijn immers geen tegenliggers meer op de smalle baan)?
 • Waarom werden er (nog) geen snelheidsremmers aangebracht in de ‘Wildedreef’?
 • Op het kruispunt Wildedreef – Heiste is er geen overzicht op het verkeer komende van rechts. Jonge fietsers steken hier het kruispunt over richting school! Dit kruispunt wordt dan ook een zeer gevaarlijk punt!
 • Betekent dit nu ook het definitieve einde van het ‘plaatselijk verkeer’ en de ‘tonnagebeperking’?
 • In de zeer landelijke en rustige straat ‘Heiste’ was er tot nog toe nauwelijks verkeer. Maar nu wordt ‘Heiste’ een drukke sluipweg waar tegenliggers elkaar nauwelijks of niet kunnen kruisen.
 • Waarom worden de bewoners gestraft met een nieuwe verkeersregeling als regelmatige politiecontrole van de huidige situatie al veel zou oplossen?
 • Wordt deze nieuwe regeling gecontroleerd? De omleiding naar aanleiding van de kermis werd om de haverklap met voeten getreden.
  • Een eerste controle door de omwonenden tussen 6u00 en 08u30 (de meeste chauffeurs rijden dan langs de Wildedreef naar hun werk of richting E40) leert dat meer dan 75% van de autobestuurders de huidige regeling straal negeren en doorrijden. Nochtans is het niet-naleven van verkeersbord C1 een overtreding van de 3de graad (onmiddellijke inning 150€, minnelijke schikking 165€, politierechter 165 tot 2.650€ met mogelijkheid tot het verval van het recht tot sturen (8 dagen tot 5 jaar) en ook de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is mogelijk voor speciale bij K.B. bepaalde overtredingen).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een aantal omwonenden inmiddels gestart zijn met een petitie (met alle mogelijke gevolgen vandien). Dat leert ons immers eerdere ervaringen …
 
Olaf Evrard
Voorzitter Vlaams Belang Nevele en gemeenteraadslid
0475/73.02.45

 

nevele,vlaams belang,heiste,wildedreef,gbc

 

nevele,vlaams belang,heiste,wildedreef,gbc

nevele,vlaams belang,heiste,wildedreef,gbc

nevele,vlaams belang,heiste,wildedreef,gbc

nevele,vlaams belang,heiste,wildedreef,gbc

nevele,vlaams belang,heiste,wildedreef,gbc

nevele,vlaams belang,heiste,wildedreef,gbc