Mijn 5 mondelinge vragen voor de gemeenteraad van 29.05.2012

 

 

Mondelinge vragen ingevolge art. 32 van het Gemeentedecreet

Gemeenteraad 29 mei  2012

 

 

1.      Put in de Doornbosstraat (burgemeester Cornelis, Openbare Werken en schepen Van Lerberghe, Nutsvoorzieningen).

 

Motivering.

Eind 2011 werd in de Doornbosstraat (Hansbeke) in het midden van het voetpad een put gegraven. Sindsdien is er niets meer aan veranderd.

 

Vragen.

·        Door wie werd deze put gegraven en waarom?

·        Wordt hier op korte termijn een oplossing gepland?

 

20120515 put in Doornbosstraat 001-001.JPG

 

20120515 put in Doornbosstraat 002-001.JPG

 

20120515 put in Doornbosstraat 003-001.JPG

20120515 put in Doornbosstraat 004-001.JPG

 

  2. Straatnaambord Cardijnlaan (burgemeester Cornelis, Openbare Werken en schepen Van Lerberghe, Communicatie).

 

Motivering

In de Cardijnlaan staat een nieuw straatnaambord. In de naam is een vervelende schrijffout geslopen.

 

Vraag

·        Kan dit bord zo snel als mogelijk aangepast worden?

 

 

 20120518 straatnaambord Cardijnlaan.JPG

 

3.      Windturbines (schepen Verhaege, Ruimtelijke Ordening).

 

Motivering.

De Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 26 april 2012 (agendapunt 305/124 – dossiernummer 1202657) de milieuvergunning voor het exploiteren van een windturbinepark met 7 windturbines (K1) op het grondgebied van Nevele en Aalter, aangevraagd door Electrabel NV geweigerd heeft. Wat is nu de reden van deze weigering?

“Het provinciebestuur is sinds het voorjaar van 2011 gestart met een planningsproces in functie van het aanduiden van concentratiezones voor het inplanten van windturbines in de provincie Oost-Vlaanderen ondermeer langsheen de E40. Het voorliggend project kadert niet in de doelstellingen van het planningsproces. Bovendien zijn er geen achtergrondsgeluidsmetingen overgemaakt zoals in februari 2012 beloofd werd door aanvrager Electrabel. WT (windturbine) 1 bevindt zich in roze gebied wat staat voor een natuurbuffer. Dit gebied komt niet in aanmerking voor windenergie overeenkomstig het Windplan Vlaanderen.”

De ingediende bezwaren zijn dus deels gegrond. De Bestendige Deputatie erkent dat de inrichting van dit windmolenpark, rekening houdend met de kenmerken en de omvang van dit project en met de ligging ten overstaan van gebieden die hindergevoelig zijn, een te grote negatieve impact zou hebben op mens en milieu. Daar de inrichting milieuhygiënisch en planologisch niet verenigbaar is met de omgeving, is de Bestendige Deputatie van mening dat de milieuvergunning geweigerd dient te worden.

Tegen deze beslissing kan nog beroep aangetekend worden bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Energie Joke Schauvliege. Intussen hebben de CD&V-burgemeesters van Eeklo, Maldegem en Aalter hun provincieraadsleden opgeroepen om tegen het planningsproces van de Provincie Oost-Vlaanderen in functie van het aanduiden van concentratiezones voor het inplanten van windturbines in de provincie Oost-Vlaanderen (o.a. langsheen de E40) te stemmen. Ook GROEN! heeft trouwens zijn twijfels geuit over de inplanting van windturbines langs de E40.

 

Vragen.

·        Welke gevolgen heeft dit negatief advies voor de houding van het College in dit dossier?

 

4.     Parkeerproblemen in de C. Buyssestraat als gevolg van renovatiewerken aan meerdere woningen op hetzelfde tijdstip (schepen Vervaeke, Mobiliteit).

 

Motivering.

Begin mei werden in de C. Buyssestraat binnen eenzelfde periode 3 woningen binnen een strook van 75 meter gerenoveerd: één huis aan de kant van het gemeentehuis, twee aan de overkant. Aan beide kanten van de straat parkeerden over een lengte van tientallen meters bestel- en/of vrachtwagens en een container. Aan de kant van het gemeentehuis kon men verder reglementair parkeren. Niet verwonderlijk dus dat dit alles aanleiding gaf tot precaire verkeerssituaties, zeker voor de zwakke weggebruikers (voetgangers, schoolgaande kinderen, fietsers). Bij mijn weten was minstens één ongeval met een gewonde tot gevolg. Het is makkelijk praten achteraf maar het moet toch mogelijk zijn om meer efficiënte maar vooral meer veilige verkeersmaatregelen te nemen. Ik geef een voorbeeld: gedurende de periode van de werken enkel parkeren aan één kant van de straat toelaten.

 

Vragen.

·        Wie beslist in dergelijke situaties welke maatregelen genomen worden?

·        Worden dergelijke situaties opgevolgd en geëvalueerd?

·        Is het niet mogelijk in dergelijke omstandigheden meer efficiënte en meer veilige verkeersmaatregelen te nemen?

 

5. IVM – activiteit: Juni Compostmaand in je buurt (schepen Verhaege, Milieu).

 

Motivering.

Ik las in het IVM-magazine van mei 2012 dat de maand juni aangestipt staat als compostmaand. Daarom worden in 15 van de 17 gemeenten van het werkingsgebied van IVM specifieke activiteiten rond composteren georganiseerd. Zo krijgt elke bezoeker naast interessante tips een leuk geschenkje. Ik zag enigszins tot mijn verbazing dat blijkbaar enkel de gemeenten Nevele en Sint-Martens-Latem niet deelnemen.

 

Vraag.

·        Wat is de reden waarom Nevele niet deelneemt aan deze activiteit van IVM?