Persmededeling i.v.m. een straf verhaal

 

logo echt.onafhankelijk 1.png

 

PROVINCIERAADSFRACTIE OOST-VLAANDEREN

p/a Olaf Evrard

Fractievoorzitter Vlaams Belang provincieraad Oost-Vlaanderen

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@oost-vlaanderen.be

 

 

OOST-VLAANDEREN SUBSIDIEERT ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP DIE EERDER DOOR DE STAATSVEILIGHEID ALS EXTREMISTISCH BESTEMPELD WERD

De ‘islamitische geloofsgemeenschap De Koepel’ met als gebiedsomschrijving de stad Antwerpen is gevestigd in Borgerhout en telt 513 geregistreerde leden. Het gaat vooral om jonge (3de generatie) allochtone (Marokkaanse, Turkse, Aziatische) islamieten en Vlaamse bekeerlingen. Daarvan wonen er 452 in het Antwerpse,  40 in Oost-Vlaanderen.

Deze geloofsgemeenschap werd in 2011 erkend maar heeft na 30 maanden nog steeds geen comité aangesteld. Volgens de Vlaamse regelgeving moet er eerst een comité verkozen worden. Daarna kiest dit comité onder zijn vijf leden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het comité moet vervolgens een eerste financieel meerjarenplan en een eerste budget opmaken en indienen bij de provinciale overheid met het oog op het eventueel verkrijgen van provinciale subsidies. Tot op heden werden deze verkiezingen niet ingericht en er werden geen provinciale subsidies aangevraagd. Er is bijgevolg geen comité.

De ‘vzw De Koepel’ heeft deze verkiezingen altijd bewust tegengehouden. Er is een sterke sturing van de raad van bestuur in de ‘vzw De Koepel’ én in de ‘islamitische geloofsgemeenschap De Koepel’. Getuige daarvan de talrijke wettelijke én onwettelijke statutenwijzigingen die werden doorgevoerd om de raad van bestuur van de vzw (ook al was de geloofsgemeenschap reeds erkend, weliswaar zonder comité) de meeste zeggenschap te geven. Deze statutenwijzigingen zijn trouwens strijdig met het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

In 2013 startte Vlaams Minister Bourgeois de opheffingsprocedure van de erkenning wegens het problematisch functioneren van de geloofsgemeenschap de Koepel. Naast de bestuurlijke problemen en een quasi onbestaande communicatie met de toezichthoudende overheid had hij een rapport ontvangen van de Staatsveiligheid. ‘De Koepel’ werd verdacht van het aanwakkeren van extreem radicalisme.

De beweringen inzake extremisme werden later weerlegd door de geloofsgemeenschap, door het Executief van de Moslims van België en door een brief van de Staatsveiligheid van 24 februari 2014. De Vlaamse Minister veranderde daarna de motivering. De intrekking van de erkenning werd nu gemotiveerd door de afwezigheid van een verkozen comité.

Om uit deze impasse te raken, veranderde men het geweer van schouder. Volgens de geloofsgemeenschap moet de gebiedsomschrijving aangepast worden. Men kiest voor een gebiedsuitbreiding naar Oost-Vlaanderen toe. Comitéverkiezingen binnen de huidige gebiedsomschrijving (stad Antwerpen) zouden ertoe leiden dat de islamitische gemeenschap bestuurd wordt door verantwoordelijken die niet beantwoorden aan het profiel dat men vooropstelt, namelijk enerzijds Vlaamse bekeerlingen (uit heel Vlaanderen) en anderzijds vooral jonge (derde generatie) allochtone (Marokkaanse, Turkse, Aziatische) islamieten uit de stad Antwerpen, die geen of onvoldoende Arabisch kennen en die er de voorkeur aan geven om de gebedsdiensten in het Nederlands bij te wonen. Gevolg: de procedure om de erkenning op te heffen, werd in afwachting van de gebiedsuitbreiding opgeschort.

De gebiedsuitbreiding dient dus enkel om de problemen i.v.m. de aanstelling van het Comité te omzeilen. Deze werd door de Antwerpse overheid gesuggereerd om de problemen m.b.t. de erkenning en de subsidie op te lossen. Het provinciebestuur van Antwerpen heeft niet gecommuniceerd over dit dossier en plaatste de provincie Oost-Vlaanderen voor voldongen feiten.

De provincie Oost-Vlaanderen verklaart de aanvraag onontvankelijk wegens het ontbreken van het advies van het bestuursorgaan (het comité), zoals vereist in het aanvraagdossier tot aanvraag van een gebiedsuitbreiding. Anderzijds wordt in bijkomende orde gunstig advies verleend over de inhoudelijke aanvraag tot gebiedsuitbreiding met verdeelsleutel van 8% voor de provincie Oost-Vlaanderen gezien het specifieke doelpubliek van de moskee. Er gelden enkel 2 (wel bijzonder flauwe) voorwaarden: regelmatig overleg tussen het provinciebestuur van Antwerpen en vzw De Koepel en het provinciebestuur van Antwerpen is verantwoordelijk voor het financiële toezicht en de doorlichting van de documenten.